مهدی طالبی - گروه آموزشی فرصت

مهدی طالبی

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس حل تمرین ریاضی عمومی دانشگاه فردوسی مشهد