محسن عابدان زاد - گروه آموزشی فرصت

محسن عابدان زاد

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران