شایان خواجگی - گروه آموزشی فرصت

شایان خواجگی

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

مدرس حل تمرین فیزیک عمومی دانشگاه فردوسی مشهد