امین روبراهان - گروه آموزشی فرصت

امین روبراهان

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
سابقه تدریس ترمودینامیک ۱ دانشگاه فردوسی مشهد
سابقه تدریس فیزیک ۱ دانشگاه فردوسی مشهد