گروه آموزشی فرصت

محسن عابدان زاد

بیوگرافی

- کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد - کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران